AKTUALITY

TECHNICKÉ INFORMACE

FAQ

CENÍK

OBJEDNÁVKY A DOPRAVA

 

TECHNICKÉ INFORMACE

Nabízené syntetické kamuflážní barvy odpovídají svým složením nátěrovým hmotám, používaným za války německou i americkou armádou (žádné plniče a akryláty nemají na vojenských historických vozidlech co dělat!). Kvalita je ověřena mnohaletým provozem na vojenských vozidlech – tvoří pružnou ochrannou vrstvu, která nepraská ani při dlouhodobém zatěžování vozidla v náročném terénu.
Nabídka je rozšířena i o odolnější dvousložkové polyuretanové barvy a to ve dvou variantách – samozákladující P1 (polomat, mat) nebo vrchní lesklé PU. Hodí se zejména na tepelně a chemicky namáhané díly (bloky motoru, převodovky, apod.), lze je však použít i na povrchovou úpravu celého vozidla či letadla. Všechny dostupné odstíny PU a P1 naleznete v ceníku.


TYPY BAREV

SU
Syntetický email vrchní uretanizovaný (vylepšená syntetika).
Použití: Na základní barvu (PRAGOPRIMER S 2000, KOMAPRIM [KOROZIN, FORMEX]) se aplikuje štětcem, stříkáním nebo válečkem v 1–2 vrstvách. Druhou vrstvu nanášejte minimálně po 16ti hodinách, u lesklých povrchů do 2 hodin („mokrá do mokré“) nebo až po 48 hodinách. Před použitím důkladně rozmíchejte, podle potřeby dořeďte a přeceďte. Zasychá do 24 hod při 20 °C. Ředidlo S 6005 (stříkání) nebo S 6006, S 6006 D (štětec, váleček). Vydatnost: 10–13 m2/1 litr na jednu vrstvu.

S1 Syntetický email vrchní jednovrstvý (přímo na plech, není potřeba základní nátěr).
Použití: Bez základu, 2–3 vrstvy, další vrstva po 24 hodinách. Zasychá do 24 hod při 20 °C. Ředidlo S 6005 (stříkání) nebo S 6006 (štětec, váleček).

PU Polyuretanový lesklý email (dvousložkový).
Použití: Používá se jako vrchní lesklý nátěr na základní a podkladové barvy. Nanáší se stříkáním, natíráním a válečkováním. Tuží se tužidlem PU (RK500) v poměru 6:1 (6 hmotnostních dílů barvy : 1 díl tužidla). Ředí se po natužení ředidlem Rokopur. Vydatnost
10–12 m2/kg při tloušťce 25–30 µm suchého filmu. Nátěrový film po nanesení rychle zasychá na vzduchu. Po zaschnutí je film pružný, odolný oděru, vodě, nízkým koncentracím kyselin a zásad, teplotám v nárazech do 200 °C.

P1 Polyuretanová samozákladující barva (dvousložková).
Použití: Samozákladující antikorozní pro nátěry ocelových i pozinkovaných povrchů pro vnitřní i vnější prostředí. Má velmi dobrou přilnavost na lehké kovy a pozinkované povrchy. Barva je tixotropní – na jeden nástřik lze nanést až 250 µm mokré tloušťky. Po otevření důkladně promíchejte. Tuží se tužidlem P1 (RK506) v poměru 10:1 (10 hmotnostních dílů barvy : 1 díl tužidla). Nanáší se stříkáním, natíráním a válečkem. Ředí se po natužení ředidlem Rokopur (RK010). Doba zpracovatelnosti je min. 12 hod. při 20 °C. Nátěr zasychá na vzduchu do 1,5 hod. Vydatnost 8 m2/kg při tloušťce 40 µm suchého filmu.


OBJEMY, BALENÍ

Objem barvy závisí na množství složek (pigmentu a matovacího prostředku) vmíchaných do báze. U různých odstínů se tedy množství liší. Přibližné hodnoty u matných barev jsou tyto: 

MB (malé balení, plechovka): cca 0,8 l
SB (střední balení, plechovka): 6 × MB, tj. cca 4,8 l
VB (velké balení, plechovka): 12 × MB, tj. cca 9,6 l


POVRCHY

L
– lesk (stupeň 1–2)
PM – polomat (stupeň 3)
PM+ – polomat plus (stupeň 4)
M
– mat (stupeň 5)

Na základě důkladného výzkumu historických předloh je u každého vzorku barvy uvedeno doporučené provedení povrchu [v hranaté závorce].


BEZPEČNOST PRÁCE

Barvy syntetické – SU, S1
Při práci používejte osobní ochranné a pracovní pomůcky a dodržujte zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Obsahuje xylen, benzinovou frakci a butanonoxim. Může vyvolat alergickou reakci. R 10 – Hořlavý. R 20/21 – Zdraví škodlivý při
vdechování a při styku s kůží. R 66 – Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. S 2 – Uchovejte mimo dosah dětí. S 7/9 – Uchovávejte obal těsně uzavřený, na dobře větraném místě. S 13 – Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
S 23 – Nevdechujte aerosoly. S 24/25 – Zamezte styku s kůží a očima. S 46 – Při požití vyhledejte lékařskou pomoc. S 51 – Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Barvy polyuretanové – PU, P1
Při práci používejte osobní ochranné a pracovní pomůcky a dodržujte zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Obsahuje xylen (ES 215-535-7), aromatický uhlovodík (ES 265-199-0). R 10 – Hořlavý. R 20/21 – Zdraví škodlivý při vdechování
a při styku s kůží. R 37/38 – Dráždí dýchací orgány a kůži. R 51/53 – Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. S 2 – Uchovejte mimo dosah dětí. S 36/37 – Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.
S 46 – Při požití vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Tužidlo do polyuretanových nátěrových hmot – P1
Při práci používejte osobní ochranné a pracovní pomůcky a dodržujte zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
R 10 – Hořlavý. R 20/21 – Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží. R 37/38 – Dráždí dýchací orgány a kůži. R 43 – Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. S 2 – Uchovejte mimo dosah dětí. S 24 – Zamezte styku s kůží. S 46 – Při požití vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. S 51 – Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Tyto produkty i jejich obaly jsou označeny jako nebezpečný odpad. Prázdné obaly nevhazujte do ohně. Neupotřebený zbytek odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu.


AURA DESIGN STUDIO
tel.: +420 773 992 902
e-mail: info@auradesign.eu

WEHRMACHT HEER
U. S. ARMY
BRITISH ARMY
ČS ARMÁDA
OSTATNÍ

Aktuality
Technické informace
FAQ
Ceník
Objednávky a doprava