MGA & ORP: 
Chce m? Chci t!
CD, MC
MONITOR-EMI s. r. o., 1998
tom chor, 1998